Tło, REBIS

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej Domu Wydawniczego REBIS sp. z o.o.

z dnia 2023-01-01 wersja 404

Sklep internetowy: www.rebis.com.pl jest prowadzony przez Dom Wydawniczy REBIS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-171), ul. Żmigrodzka 41/49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133999, NIP: 7790000847, REGON: 004786724, o kapitale zakładowym 250.000,00 zł.

Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Dom Wydawniczy REBIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej pod adresem: https://www.rebis.com.pl

Regulamin jest udostępniony użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy. Każdy użytkownik od momentu rozpoczęcia korzystania z usług dostępnych w Sklepie internetowym akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Słowniczek:

Audiobook – książka w formie elektronicznej zawierająca odczytany przez lektora tekst publikacji (w formacie audio, mp3 lub innym) dostępna w postaci pliku lub na nośniku CD

E-book – wersja książki wydana w postaci elektronicznej. Aby móc przeczytać taką publikację należy posiadać specjalne oprogramowanie na smartfonie, tablecie, komputerze lub odpowiednie urządzenie zwane e-czytnikiem. Książki są wydawane w różnych formatach cyfrowych. Informacja o stosownym formacie cyfrowym zamieszczana jest w opisie każdego e-booka.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna dokonująca zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdy z treści zamówienia wynika, że nie ma ono dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są produkty wybrane przez Klienta

Płatność kartą - płatność dokonywana za pomocą karty płatniczej

Produkty - książki w formie papierowej, audiobooki na nośnikach CD oraz audiobooki i e-booki w formie plików elektronicznych

Przelew elektroniczny - forma pieniężnego rozliczenia bezgotówkowego, polegająca na wydaniu dyspozycji przekazania określonej kwoty pieniężnej z konta bankowego Klienta na rachunek bankowy Sklepu

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o. pod adresem: www.rebis.com.pl, sprzedający Produkty za pośrednictwem Internetu

Spółka - Dom Wydawniczy REBIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-171), ul. Żmigrodzka 41/49, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133999, NIP: 7790000847, REGON: 004786724, o kapitale zakładowym 250.000,00 zł

Watermark - system ochrony praw autorskich polegający na zapisie w plikach niepowtarzalnego identyfikatora transakcji, który umożliwia zweryfikowanie nabywcy praw do pliku

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.rebis.com.pl, składania zamówień Produktów, form płatności za zamówione Produkty, jak również zasad ich dostarczania, zasad dotyczących postępowania reklamacyjnego, politykę prywatności i bezpieczeństwa, a także możliwości odstąpienia przez Klienta od umowy.
 2. Do korzystania ze sklepu internetowego www.rebis.com.pl niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa typu:
   1. Internet Explorer 9.0>
   2. Google Chrome 36>
   3. Mozilla Firefox 30>
   4. Safari 5.1.7>
   5. Opera 22>
  3. urządzenie ekranowe o minimalnej szerokości 1024 pikseli,
  4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Każdy Klient jest uprawniony, a zarazem zobowiązany do korzystania z usług Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Sklepu oraz przesyłanych Klientowi wiadomości i powiadomień z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Klient jest uprawniony do przeglądania treści oraz asortymentu Sklepu bez uprzedniej rejestracji, natomiast złożenie zamówienia wymaga posiadania aktywnego konta w Sklepie (rejestracji), zgodnie z treścią pkt. III regulaminu.
 6. Realizację transakcji za pomocą kart płatniczych oraz przelewów elektronicznych umożliwia PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, na podstawie regulaminów dostępnych pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

II. Informacje o Produktach

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Produktów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Jednakże podana cena nie zawiera kosztów przesyłki Produktu, które obciążają Klienta i uzależnione są od sposobu dostawy, metody płatności wybranej przez Klienta oraz gabarytu przesyłki w przypadku transakcji zagranicznych.
 3. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu nie uwzględnia opłat celnych, podatkowych lub innych opłat tego rodzaju, które mogą być ewentualnie nakładane przez ustawodawstwo kraju odbiorcy zamówienia, w przypadku gdy przesyłka ma zostać dokonana poza obszar Rzeczypospolitej Polski. Wysokość powyższych opłat określona jest w przepisach prawa obowiązującego państwa odbioru.
 4. Cena wskazana przy Produkcie jest wiążąca w chwili składania przez Klienta zamówienia.
  Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen, wprowadzania oraz odwoływania promocji i wyprzedaży, o czym informuje na stronie internetowej Sklepu. Powyższe zmiany nie dotyczą Klientów, którzy złożyli zamówienia przed tą datą.
 5. Promocje nie podlegają łączeniu, jeżeli regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 6. W przypadku sprzedaży w ramach ogłoszonej promocji Sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Produktów tego samego rodzaju poprzez określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu, które mogą być objęte zamówieniem. Ograniczenia, o których mowa powyżej określone są w warunkach promocji.

III. Rejestracja w Sklepie

 1. W celu rejestracji w Sklepie, tj. założenia konta w Sklepie należy:
  1. przejść do zakładki „Twoje konto / Rejestracja”,
  2. wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta,
  3. aktywować konto klikając w link zawarty w e-mailu potwierdzającym aktywację konta.
 2. Założenie konta w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie.
 4. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Po założeniu konta w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym i polega na wpisaniu w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 6. Klient ma prawo do usunięcia konta w Sklepie. Usunięcie konta oznacza zgodę na rezygnację z korzystania z usług oferowanych przez Sklep, w szczególności możliwości zamawiania produktów oferowanych przez Sklep. Usunięcie konta w Sklepie oznacza rozwiązanie z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. W celu usunięcia konta w Sklepie, Klient winien wysłać zgłoszenie do Spółki poprzez formularz kontaktowy (O nas / Kontakt / Obsługa klienta).
 7. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa lub dobra osobiste innych osób, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. Zablokowanie konta w Sklepie oznacza rozwiązanie z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

IV. Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamawianych Produktów za pomocą przycisku „DO KOSZYKA”,
  2. wyboru adresu zamawiającego, adresu dostawy i metody dostawy,
  3. akceptacji wybranego kraju Klienta, jeżeli jest inny niż kraj, z którego jest składane zamówienie,
  4. wyboru metody płatności,
  5. akceptacji regulaminu Sklepu,
  6. akceptacji – wyrażenia zgody na udostępnienie pliku/ów przed upływem 14-dniowego terminu prawa do zwrotu pliku w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy (dot. zakupu e-booków i audiobooków w formie plików elektronicznych),
  7. wysłania zamówienia za pomocą przycisku „KUPUJĘ”,
  8. w przypadku wyboru metody płatności z góry (za pomocą karty płatniczej lub przelewem elektronicznym) – opłacenia zamówienia zgodnie z wybraną metodą płatności.
 3. Przesłanie przez Klienta zamówienia wybranych Produktów stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.
 4. Sklep uprawniony jest do określenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym zamówieniem.
 5. Termin realizacji zamówienia (wysłania do Klienta zamówionych Produktów) wynosi do 3 dni od dnia złożenia zamówienia i nie uwzględnia on czasu dostawy Produktów, wynikającego z wybranej przez Klienta metody dostawy. Zamówienie złożone w dzień powszedni po godzinie 12:00, w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny traktowane będzie jako zamówienie złożone w następnym dniu roboczym.
 6. W przypadku niedostępności Produktów zamówionych przez Klienta, Sklep zawiadomi o tym Klienta w możliwie najkrótszym terminie od dnia złożenia zamówienia i zwróci Klientowi zapłaconą kwotę pieniędzy. Sklep poinformuje również Klienta o powyższym fakcie wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu zamówienia.
 7. W przypadku, gdy część zamówionych Produktów jest niedostępna, wówczas Klient może dokonać wyboru i anulować zamówienie w części, w której nie może ono być zrealizowane lub anulować zamówienie w całości. Jeżeli Klient nie dokona wyboru (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi Produkty, co do których zamówienie może zostać zrealizowane. W pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, a Klientowi zwrócona zostanie kwota zapłacona przez niego za anulowaną część zamówienia, o czym Sklep poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu zamówienia.
 8. Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z regulaminem w formie pliku PDF obowiązującym w momencie zawarcia umowy.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Produktów w przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych.

V. Sposób zapłaty

 1. Z zastrzeżeniem pkt. VII.2) regulaminu, Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty na następujące sposoby:
  1. za pobraniem przy odbiorze przedmiotu zamówienia,
  2. za pomocą karty płatniczej. Sklep akceptuje karty płatnicze: VISA, MasterCard, Maestro. Za autoryzację płatności kartami płatniczymi w systemie on-line odpowiada firma PayU S.A.
  3. przelewem elektronicznym. Przy płatności przelewem elektronicznym, po dokonaniu autoryzacji, z salda konta zostanie pobrana należna kwota i przypisana do zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia opłaconego kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym rozpocznie się po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty.

VI. Dostawa Produktów

 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w trybie priorytetowym, kurierem lub za pośrednictwem usługi Paczkomaty firmy inPost. Koszt dostawy przesyłki uzależniony jest od jej gabarytów i wagi i jest każdorazowo określany przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Koszty dostawy zamówionych Produktów ponosi Klient.
 3. W przypadku zamówień zagranicznych Sklep dolicza koszty wysyłki zgodnie z wybraną metodą dostawy przez Klienta. Usługa nie obejmuje opłat celnych i innych opłat podatkowych nakładanych przez ustawodawstwo kraju odbiorcy.

VII. Zasady sprzedaży e-booków i audiobooków w formie plików elektronicznych

 1. Przed złożeniem zamówienia dotyczącego e-booka lub audiobooka Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, a także z opisem danego Produktu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zakupienia przez Klienta Produktu o wymaganiach technicznych niekompatybilnych z infrastrukturą techniczną i oprogramowaniem Klienta.
 2. Klient może dokonać zapłaty za zamówienie dotyczące e-booka lub audiobooka za pomocą karty płatniczej lub przelewem elektronicznym. Realizacja takiego zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty.
 3. Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z instrukcją dotyczącą sposobu pobrania pliku elektronicznego oraz regulamin w formie pliku PDF obowiązujący w momencie zawarcia umowy.
 4. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 287 ze zm.), nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (produktów cyfrowych: e-booków lub audiobooków) niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Spółka przekazała Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 w/w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Po dokonaniu zakupu zaleca się zapisanie przez Klienta pobranych e-booków i audiobooków na odrębnym nośniku pamięci.
 6. E-booki i audiobooki stanowią utwory chronione prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90. poz. 631 ze zm.). Klient jest zobowiązany do przestrzegania tych praw, w szczególności w zakresie dotyczącym dozwolonego użytkowania lub modyfikacji utworu. Klient zobowiązany jest zapewnić, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z zakupionych przez Klienta e-booków i audiobooków w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami regulaminu.
 7. W celu ochrony autorskich praw majątkowych przed prawnie niedozwolonym utrwalaniem, zwielokrotnianiem i rozpowszechnianiem pliki są zabezpieczone Watermarkiem (znakiem wodnym).
 8. W przypadkach nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VIII. Reklamacje

 1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z umową.
 2. Sklep ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową na zasadach określonych w art. 43a i nast. Ustawy o prawach konsumenta oraz za niedostarczenie treści cyfrowej na zasadach określonych w art. 43j Ustawy o prawach konsumenta i za niezgodność z umową dostarczonej treści cyfrowej na zasadach określonych w art. 43k i nast. Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowych dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.
 4. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 5. Domniemania określone w pkt. 3 i 4 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sklep poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy,
  2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sklepem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowych z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 6. W przypadku złożenia reklamacji Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać zakupiony Produkt wraz z dowodem jego zakupu oraz opisem reklamacji na adres:

  Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
  Dział Sprzedaży
  ul. Żmigrodzka 41/49
  60-171 Poznań
 7. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni, ustosunkuje się do reklamacji Klienta i zawiadomi go o stanowisku zajętym w tej sprawie.
 8. Jeśli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach Ustawy o prawach konsumenta.
 9. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sklepem, Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem postanowień pkt VII.4) niniejszego regulaminu, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest uprawniony do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia.
 2. W przypadku gdy przedmiotem umowy był audiobook dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta, uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie dotyczy umów, na podstawie których Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50,00 zł.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawa konsumenta.
 5. Produkty zwracane przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta powinny znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Koszty zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia od umowy obciążają Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
 7. Zwracany Produkt wraz z dowodem zakupu powinien zostać odesłany w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy na adres:

  Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
  Dział Sprzedaży
  ul. Żmigrodzka 41/49
  60-171 Poznań

X. Zwrot należności Klientom

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, Sklep dokona zwrotu należności uiszczonych przez Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności wpłaconych przez Klienta do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie w ich zwrocie, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru rachunku bankowego Klienta.

XI. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę dla celów związanych z realizacją umowy i umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Sklepu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter). Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto / Ustawienia” (opcja „Newsletter”). Zgoda na dostarczanie informacji handlowych drogą elektroniczną może być w każdej chwili odwołana przez Klienta poprzez rezygnację z usługi newslettera.
 3. Klienta oświadcza, iż wszelkie dane osobowe podane przez niego w związku z korzystaniem ze Sklepu są prawdziwe i kompletne. Klient zobowiązany jest do posługiwania się własnymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie lub posługiwanie się nieprawdziwymi lub cudzymi danymi osobowymi.
 4. Podczas korzystania ze strony internetowej www.rebis.com.pl Sklep wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookies umieszczone zostały w punkcie XII ”Polityka prywatności i bezpieczeństwa”.

XII. Polityka prywatności i bezpieczeństwa

1. Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku z dokonywaniem zamówień Produktów na stronie internetowej: www.rebis.com.pl przetwarzane są przez Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60- 171), ul. Żmigrodzka 41/49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133999, NIP: 7790000847, REGON: 004786724, o kapitale zakładowym 250.000,00 zł, która jest administratorem tych danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), od 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
 2. Dane kontaktowe: od@rebis.com.pl
 3. Za przetwarzanie danych osobowych uważa się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 4. Powierzone dane, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej czy też numer telefonu, przetwarzane są do celów księgowych oraz w celu kontaktowania się z Klientem w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy, w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych, a także do dostarczania informacji handlowych na rzecz Klienta, jeżeli Klient uprzednio wyraził na to zgodę.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celach marketingowych (marketing towarów Spółki), co wynika z prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom, do upoważnionych podmiotów na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów wspierających działania Spółki, tj. serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, doradcze, podmiotom wspierającym promocję ofert, współpracujących w ramach kampanii reklamowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a po jej zakończeniu w celach: wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowym i rachunkowym, dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy.
 9. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
 10. Dane osobowe Klienta, który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne umożliwiające legalny transfer danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do MailChimp w USA ( https://mailchimp.com/legal/privacy ).
 11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Dostęp do danych osobowych

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 2. Powierzone Spółce dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym:
  1. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – od dnia 25 maja 2018 r.
  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
  4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

3. Zasady bezpieczeństwa

 1. Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu wykorzystywaniu danych osobowych, jak również ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

4. Pliki cookies

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej www.rebis.com.pl Sklep wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Klient łączy się z Internetem. Klient może korzystać ze strony internetowej Sklepu bez wykorzystywania tych plików, jednakże może to uniemożliwić poprawne korzystanie ze wszystkich opcji Sklepu.
 2. Pliki cookies (ciasteczka) umożliwiają sprawne identyfikowanie preferencji Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu, a także zbieranie danych statystycznych przez Sklep, w celu optymalizacji korzystania z usług Sklepu zgodnie z preferencjami Klienta.
 3. Udzielenie zgody na instalację plików cookies jest dobrowolne i następuje przed ich instalacją. Jeżeli Klient nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, posiada możliwość odpowiedniej zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Opcje przeglądarki dopuszczają możliwość niezapisywania plików cookies lub informowania Klienta korzystającego z przeglądarki o każdorazowym zapisywaniu tych plików na jego urządzeniu. Istnieje również możliwość usuwania plików cookies po każdej wizycie na stronie internetowej Sklepu.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2016-04-15.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 3. Spółka jest uprawniona do wprowadzania zmian w regulaminie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w regulaminie, są realizowane w oparciu o dotychczasowe postanowienia regulaminu.